Strona główna/Przedszkole/Dla Rodziców/Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Godowie 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie MENi S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 22 stycznia 2003r.. Nr 6,poz. 69 ).

 

 1. Regulamin obowiązuje cały personel zatrudniony w Przedszkolu oraz dzieci, rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci.
 2. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Godowie.
 3. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
  • niszczenia sprzętu i urządzeń
  • zaśmiecania terenu
  • niszczenia zieleni
  • wprowadzania zwierząt.
 4. Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczycielki zobowiązane są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo oraz do egzekwowania przestrzegania tych że umów (np. rozmowy bezpośrednio przed wejściem i odpowiednie zapisy w dzienniku)
 5. Przed każdym wyjściem na plac zabaw pomoc nauczyciela sprawdza teren, likwiduje ewentualne niebezpieczeństwa i zgłasza ten fakt dyrektorowi oraz pracownikowi do prac ciężkich.
 6. Za utrzymanie w czystości placu, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę urządzeń odpowiedzialny jest konserwator.
 7. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz z tych przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania.
 8. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizują dzieciom gry i zabaw, zajęcia sportowe, prace badawcze, prace gospodarcze oraz zabawę swobodną. Nauczycielki i personel przedszkola nie gromadzą się w jednym miejscu lecz współdziałają z dziećmi
 9. Na terenie ogrodu mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele, rodzice i osoby upoważnione do odbioru dzieci.
 10. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku
 11. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się do niej tam i z powrotem pod opieką pomocy nauczyciela.
 12. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców.
 13. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabaw oraz koce do odpoczynku.
 14. Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też, osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie przedszkolnego placu zabaw.
do góry