Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej                            Zespołu szkolno - przedszkolnego w Godowie Zespół szkolno - przedszkolny w Godowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, dostępnej pod adresem URL: https://zsp-godow.godow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01

 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 30.12.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samokontroli.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Zespół szkolno - przedszkolny dołożył wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Treści niedostępne

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,

 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,

 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,

 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,

 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,

 • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)

 2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)

 3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)

 4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)

 5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,

 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,

 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,

 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,

 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),

 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,

 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,

 • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewelina Parzych spgodow@op.pl, Małgorzata Krzystała przedszkole.godow@gmail.com
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 47 65 007. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godowie, ul. Szkolna 11, 44- 340 Godów

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzą 4 wejścia plus jedno ewakuacyjne. Wejście główne do budynku znajduje się od strony przedszkola . Wejście jest z 1 schodem. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Wejście dla uczniów znajduje się  od strony boiska szkolnego, do którego prowadzą schody. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, klient może skorzystać z dzwonka w celu przywołania pracownika. Wejście nr 3 znajduje się bezpośrednio od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody, obok nich znajduje się platforma umożliwiająca dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Wejście nr 4 znajduje się bezpośrednio od strony boiska. Do wejścia prowadzą schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do budynku nie znajduje się bezpośrednio od ul. Szkolnej. Wjazd na parking znajduje się od strony ulicy 1Maja i prowadzi wybrukowaną nawierzchnią. Do wejścia głównego prowadzą schody, brak nakładek na schodach umożliwiających dojazd do wejścia głównego. Wejście dodatkowe/tylne znajduje się w bezpośrednim położeniu parkingu szkoły. Do wejścia prowadzi wypłaszczona nawierzchnia brukowa.

Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, przy wejściu głównym znajduje się  Kancelaria, w której można uzyskać informację lub pomoc. Brak barier poziomych  uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Na parterze pomiędzy wejściem głównym a wejściem nr 4 znajduje się  Sekretariat oraz Gabinet Dyrektora, w którym można uzyskać informację lub pomoc. Wejście na piętro i do piwnicy umożliwiają schody (brak windy). Brak barier poziomych na poszczególnych kondygnacjach uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze oraz poziom -1 przy sali gimnastycznej, na który prowadzi winda znajdująca się w części budynku sali gimnastycznej.

Opis dostosowań
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
Wjazd na parking znajduje się od strony ulicy 1Maja i prowadzi wybrukowaną nawierzchnią.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godowie ul. Szkolna 11, gdzie pomocy w tłumaczeniu udzieli odpowiednia osoba. Zgłoszenia można dokonywać poprzez kontakt e-mail, telefoniczny bądź drogą pocztową.

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf sprawozdanie 3-Zespół Szkolno - Przedszkolny.pdf 104.36KB pobierz Plik: sprawozdanie 3-Zespół Szkolno - Przedszkolny.pdf
pdf sprawozdanie 2-Szkoła Podstawowa.pdf 104.72KB pobierz Plik: sprawozdanie 2-Szkoła Podstawowa.pdf
pdf Sprawozdanie 1-przedszkole.pdf 105.15KB pobierz Plik: Sprawozdanie 1-przedszkole.pdf
odt ETR - tekst łatwy do czytania.odt 1.48MB pobierz Plik: ETR - tekst łatwy do czytania.odt
odt Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zespole szkolno- przedszkolnym w Godowie na lata 2021-2022.odt 14.95KB pobierz Plik: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zespole szkolno- przedszkolnym w Godowie na lata 2021-2022.odt
do góry