Unia Europejska - Projekty

RODO

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godowie w Gołkowicach, ul. Szkolna 11, 44-340 Godów, tel. 32 47 65007, e-mail:  w imieniu, której zarządzającym jest Dyrektor.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  • e-mail: 
  • pisemnie na adres siedziby Administratora

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu rekrutacji do oddziału szkolnego oraz kształcenia uczniów szkoły;
  • wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);
  • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW.docx 14.04KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW.docx
docx KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW.docx 14.94KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW.docx
docx KLAUZULA DLA UCZNIÓW RODZICÓW OPIEKUNÓW.docx 16.75KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA UCZNIÓW RODZICÓW OPIEKUNÓW.docx
docx KLAUZULA MONITORING.docx 15.05KB pobierz Plik: KLAUZULA MONITORING.docx
docx REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.docx 16.64KB pobierz Plik: REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.docx
do góry