Żywienie

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.147.2018

Wójta Gminy Godów

z dnia 30 sierpnia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 17/19

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GODOWIE

z dnia 19 września 2019r.

w sprawie: opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie.

Na podstawie:

 1. art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późniejszymi zmianami);

 2. §28 i §29 Statutu Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie;

 3. Uchwały Rady Gminy Godów nr XLII/311/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów;

 4. Zarządzenia Wójta Gminy Godów nr 0050.147.2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci oraz korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów;

 5. art.52 ust. 1,2,3,12 i 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2203 z późniejszymi zmianami);

 6. art.43, ust.1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami);

działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Godów

 

zarządzam:

§ 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie przygotowuje i wydaje następujące posiłki:

 1. śniadania,

 2. obiady,

 3. podwieczorki,

stanowiące pełne wyżywienie.

§ 2

Do korzystania z wyżywienia w Zespole uprawnieni są jego:

 1. wychowankowie przedszkola, korzystający z wyżywienia zgodnie z deklaracją rodziców (opiekunów prawnych);

 2. pracownicy, korzystający z wyżywienia na podstawie wniosku złożonego do dyrektora Zespołu;

 3. uczniowie szkoły podstawowej, którego oboje rodziców pracuje.

 

§ 3

 1. Dzienna stawka żywieniowa dla wychowanków wynosi 5,00 zł. (słownie: pięć złotych), w tym:

 1. śniadanie - 1,00 zł.

 2. obiad - 3,50 zł.

 3. podwieczorek - 0,50 zł.

 4. obiad szkolny - 5,00 zł.

 1. Stawki, o których mowa w ust. 1 obejmują zakup surowców i produktów niezbędnych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła).

 

 

 

§ 4

 1. Dzienna stawka żywieniowa dla pracowników wynosi 8,00 zł. (słownie: osiem złotych), w tym:

 1. śniadanie - 2,00 zł.

 2. obiad - 4,80 zł.

 3. podwieczorek- 1,20 zł.

 1. Stawki, o których mowa w ust. 1 obejmują poza wsadem do kotła koszty przygotowania posiłków, w tym koszty wynagrodzenia pracowników kuchni i składki naliczane od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania kuchni.

 2. W przypadku pracowników administracji i obsługi, powyższa kwota zostaje powiększona o 8% podatku VAT.

 

§ 5

 1. Opłaty, o których mowa w § 3 i 4 wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków oraz pracowników do dnia 15 każdego miesiąca, z dołu.

 2. Miesięczną opłatę za wyżywienie ustala się jako iloczyn zadeklarowanej kwoty i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

 3. Informacje na temat wpłaty będą przekazywane na podstawie informacji udzielonej przez Przedszkole, osobiście u intendenta Przedszkola.

 4. Wpłaty dzieci szkolnych odbywać się będą na podstawie informacji udzielanych przez sekretariat w Librusie.

 

§ 6

    1. Przedszkole za świadczone usługi żywieniowe oraz pobyt dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynikających z Zarządzenia wójta nr 0050.147.2018 z dnia 30 sierpnia 2018r., wystawia rozlicznie miesięczne.

    2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

    3. Rodzic przedszkolaka zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie Przedszkola od 5 do 10 dnia miesiąca po każdym okresie rozliczeniowym.

    4. Rodzic ucznia załatwia wszelkie sprawy i uzyskuje informacje przez Librusa w „wiadomościach do sekretariatu”.

    5. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy BS Jastrzębie nr 12 8470 0001 2001 0049 7158 0004. W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który jest wnoszona opłata oraz tytuł wpłaty (wyżywienie, pobyt).

    6. Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.

    7. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności.

 

 

§ 7

 1. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności wychowanka, ucznia i pracownika Przedszkola w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności uprawnionego w Przedszkolu czy Szkole, przy czym za pierwszy dzień rozumie się następujący po dacie zawiadomienia Przedszkola i Szkoły.

 2. Rodzic ucznia Szkoły zobowiązany jest poinformować o nieobecności ucznia na dzień przed, a w nagłych przypadkach do godz. 800 w Librusie jako „wiadomość do sekretariatu”.

 3. Potrąceń, o których mowa w ust. 1 dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

 4. Wniesione opłaty za wyżywienie, za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania do Przedszkola i Szkoły w danym miesiącu.

§ 8

W przypadku nie uiszczenia opłat, o których mowa w § 3 i 4 za okres 1 miesiąca, Zespół Szkolno-Przedszkolny upoważniony jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności powiększonej o odsetki, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica lub pracownika do uiszczenia należności.

 

§ 9

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie nr 19/18 z dnia 24 września 2018r.

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2019r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Barbara Brzezińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 59 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

Zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/311/2018 Rady Gminy Godów z dnia 26 marca 2018r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole prowadzonych przez Gminę Godów.

Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Godów w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłata za świadczenia udzielana w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 wynosi 1,00 zł. ( słownie: jeden złoty 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych.

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej.

Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa deklaracja rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

Na podstawie deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) dziecka ustalających świadczenie usług przedszkolnych przez Przedszkole odpłatność dzienną za wyżywienie (stawkę żywieniową) ustala dyrektor Zespołu na podstawie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.

Zmiana dziennej stawki za wyżywienie oraz opłaty za jedną godzinę świadczenia, nie wymaga zmiany deklaracji. Rodzic zobowiązuje się do wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca, z dołu, opłaty za korzystanie z wyżywienia.

Wpłaty będą się odbywać na podstawie informacji udzielonej przez Przedszkole.

 

Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu, przy czym za pierwszy dzień rozumie się następujący po dacie zawiadomienia Przedszkola.

 

Potrąceń dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

 

Wniesione opłaty za wyżywienie, za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania do Przedszkola w danym miesiącu.

W przypadku nie uiszczenia opłat za okres 1 miesiąca, Przedszkole upoważnione jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności powiększonej o odsetki, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności.

 

W celu ujednolicenia zapisów w sprawie zasad korzystania z wyżywienia w Przedszkolu w niniejszym zarządzeniu powołuje się na w/w ustalenia w odniesieniu do pracowników przedszkola. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków, w tym koszty wynagrodzenia pracowników kuchni i składki naliczane od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania kuchni została przygotowana przez Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia jak poniżej.

KALKULACJA KOSZTU PRZYGOTOWANIA POSIŁKU W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

 

(W ROKU KALENDARZOWYM 2013)

 

 

Rodzaj wydatków

Kwota

1

Wynagrodzenie personelu kuchni

84 618,00 zł

2

Składki od wynagrodzeń

16 520,00 zł

3

Wyposażenie kuchni

1 000,00 zł

4

Ścieki, śmieci i monitoring ddd

4 200,00 zł

5

Energia, woda, gaz i opał na ciepłą wodę

7 200,00 zł

6

Środki czystości

2 000,00 zł

7

Badania okresowe

240,00 zł

8

Malowanie pomieszczeń

500, 00 zł

9

RAZEM

116 278,00 zł

Pozycje 4 i 5 przyjęto w wysokości 60% wydatków całej jednostki

 

Pozycję 6 przyjęto w wysokości 50% wydatków całej jednostki

 

roczny całkowity koszt przygotowania posiłku

116 278,00 zł

Liczba przedszkolaków

85

Liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

7+ 9

Łączna liczba uprawnionych do korzystania z posiłków

101

Koszt przygotowania posiłku w przeliczeniu na jednego korzystającego z posiłku w ciągu dnia

3,78 zł

Koszt wsadu do kotła

5,00 zł

Opłata za wyżywienie pracownika przedszkola publicznego

8,78 zł

Miesięczna opłata za wyżywienie pracownika przedszkola publicznego

184,38 zł

założenia

 

miesiąc liczony jest jako 21 dni roboczych

 

pracownik uprawniony to każdy pracownik przedszkola publicznego

 

 

Przy wdrożeniu maksymalnie oszczędnego przygotowania posiłków i nie narażania rodziców na zbyt gwałtowne podwyżki opłat za wyżywienie przyjęto, że koszty przygotowania posiłku w przeliczeniu na jednego korzystającego z posiłku w ciągu dnia wynoszą 5,00 zł . Do kosztów wsadu do kotła dolicza się kwotę 3,00 zł dla pracowników Przedszkola.

 

 

 

 

 

Godów, dnia 22 września 2018r.

 

 

 

WÓJT GMINY GODÓW

mgr inż. MARIUSZ ADAMCZYK

 

 

Zwracam się z prośbą o akceptację zarządzenia w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Załącznik: treść zarządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godów, dnia .................................

...............................................

...............................................

 

Dyrektor

Przedszkola Publicznego

w Gołkowicach

 

Zwracam się z prośbą o możliwość korzystania z wyżywienia w Przedszkolu w okresie od .................................... do ........................................

Informuję, że będą to następujące posiłki:

poniedziałek - .........................................................................................................................

wtorek- ...................................................................................................................................

środa - ....................................................................................................................................

czwartek - ...............................................................................................................................

piątek - ...................................................................................................................................

 

do góry